Congo - WO 69

$10.00--22.50
Description: Hand made porcelain.
No.16-1445 / 4.33" X 4.33" x 4.72" / CONGO MINI-WO 69 DARK GREEN
$22.50
In Stock
QTY
No.16-1445 / 4.33" X 4.33" x 4.72" / CONGO MINI-WO 69 DARK GREEN
$22.50
In Stock
QTY
No. 16-1450 / 3.15" x 3.35" / CONGO TINY L-WO 69 RED
$12.50
In Stock
QTY
No. 16-1450 / 3.15" x 3.35" / CONGO TINY L-WO 69 RED
$12.50
In Stock
QTY
No. 16-1446 / 2.48" x 2.56" / CONGO TINY S-WO 69 DARK GREEN
$10.00
In Stock
QTY
No. 16-1446 / 2.48" x 2.56" / CONGO TINY S-WO 69 DARK GREEN
$10.00
In Stock
QTY